Belépés
menusgabor: Szent István ereklyéi
Szent István ereklyéiSzent Ist­ván­hoz köt­he­tő erek­lyéink min­dig nagy ér­dek­lő­dés­re tar­tot­tak szá­mot; ért­he­tően, hi­szen nem­csak val­lá­si, ha­nem nem­ze­ti tar­ta­lom is kap­cso­ló­dik hoz­zá­juk. A Szent Ist­ván-erek­lyék­kel kap­cso­lat­ban azon­ban mind a mai na­pig sok a rej­tély, no­ha több tu­do­mány­te­rü­let
2022-08-19 19:30:42
horvathnemagdi: Tallóztam
megóvhatja az egészségét.

Tűz: töltődjön fel!

Az indiánok elképzelése szerint a tűz az az erő, amelyik mindent életben tart, biztosítja számukra a meleget és a fényt, valamint összekapcsol bennünket a kozmosszal. Üljön le egy égő gyertya elé. Érezze a meleget, és félig behunyt szemmel figyelje a tüzet! Képzelje el, ahogy minden egyes belégzéssel egyre jobban
2018-03-17 10:56:46
lilagondolatok: Az indiánokgyógyító tudománya
megóvhatja az egészségét.

Tűz: töltődjön fel!

Az indiánok elképzelése szerint a tűz az az erő, amelyik mindent életben tart, biztosítja számukra a meleget és a fényt, valamint összekapcsol bennünket a kozmosszal. Üljön le egy égő gyertya elé. Érezze a meleget, és félig behunyt szemmel figyelje a tüzet! Képzelje el, ahogy minden egyes belégzéssel egyre jobban
2018-03-17 09:38:33
menusgabor: Endrődi Sándor
november 7.) magyar költő, író, irodalomtörténész, az MTA levelező tagja.

Endrődi Sándor egyike volt e századnegyed legigazabb lírikusainak. Természet, szerelem, haza, emberiség, vallás a témaköre, s a humor, a bánat, a harag hangjai egyaránt megcsendülnek érzékeny lelkében.

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében
2016-01-12 11:15:40
lenke1964: Gyógyító hangok
gyó­gyí­ta­nak. A Tá­vol-Ke­let­ről szár­ma­zó kü­lön­bö­ző me­di­tá­ci­ós tech­ni­kák kö­zül ma is hasz­nál­juk azo­kat, ame­lyek­ben a ma­gán­hang­zók egy­ma­guk­ban vagy más­sal­hang­zó­val tár­sí­tott zen­ge­té­sé­vel ma­gunk al­kot­juk meg a ha­tást ki­vál­tó han­got. Az így lét­re­jött hang­spi­rál át­jár­ja az egész tes­tet, har­mo­ni­zál és ki­egyen­sú­lyoz. Lás­sunk kö­zü
2015-09-21 09:09:07
eniko1952: Nincs Cím
(1920-41), majd a bu­da­pes­ti Danuvia gyár­ban (1941-44); elő­adó­ta­nár a ko­lozs­vá­ri Me­ző­gaz­da­sá­gi Aka­dé­mi­án nyu­ga­lom­ba vo­nu­lá­sá­ig (1949-59). No­vel­lá­i­val a Pász­tor­tűz­ben és Er­dé­lyi He­li­kon­ban je­lent­ke­zett (1934), mély írói ba­rát­ság fűz­te Áprily La­jos­hoz és Reményik Sán­dor­hoz. A Ko­runk 1957-ben in­dult új fo­lya­ma em­lé­
2015-07-19 15:21:12
bordat: Szép kép
2015-03-29 09:16:35
faciendum: magyar egyék neve
neve?

A magyar megyék nevének eredeti jelentését nagyon kevesen ismerik.

Sok esetben olyan régi nevekről van szó, hogy a nyelvészek is tanácstalanok ezek etimológiájával kapcsolatban. Vagy több elmélet is magyaráz egy-egy nevet, a vitatkozó táborok között pedig kibékíthetetlen el
2014-05-03 18:37:34
zgfumag: 94 éve Horthy tetemre hívta a bűnös várost
iránt a szeretet. A magyar anyaföld, a végtelen puszta küldte őt, hogy kiragadva nemzetét a pusztulás és kétségbeesés örvényéből, a feltámadás tavaszi tájaira vezesse azt. A nagy feladat megvalósítása sikerülni is fog neki, hiszen turáni őserőtől ihletett, lánglelkű vezérünket a második magyar ezredévi honfoglalás útján törhetetlen hittel követjük!

94 évvel ezelőtt vult
2013-11-17 09:29:57
ennmary: Az eltűnt lélek nyomában
át.

Az eltűnt lélek­kel elve­szett a lélek­gon­do­zás is, amit egyre inkább a lélek­gyó­gyá­szat vált fel. A görög filo­zó­fu­sok tud­ták, hogy ahogy a jó futó­nak törőd­nie kell a lábá­val, úgy a bol­dog életre vágyó­nak a lel­két kell gon­doz­nia. Ez első sor­ban a neve­lés­ben és az eré­nyes élet­ben öltött tes­tet. Hová tűnt ma az eré­nyes élet keresése?

2013-08-10 09:53:34
horvathnemagdi: Tallóztam
erre nevel­tem..." Sok szülő­nek ismerő­sen hang­za­nak ezek az érzé­sek, gon­do­la­tok.
Lás­suk, mi lehet a hát­te­ré­ben annak, ha egy gye­rek (vagy felnőtt) hazudik.

Mi a valóság?

Nem úgy szü­le­tünk, hogy azon­nal különb­sé­get tudunk tenni való­ság, kép­ze­let, álmok és meg­tör­tént ese­mé­nyek között. Kis­is­ko­lás­kor előtt gya­korta meg­esik, hog
2013-08-07 06:38:41
ennmary: Miért hazudik?
nevel­tem..." Sok szülő­nek ismerő­sen hang­za­nak ezek az érzé­sek, gon­do­la­tok.
Lás­suk, mi lehet a hát­te­ré­ben annak, ha egy gye­rek (vagy felnőtt) hazudik.

Mi a valóság?

Nem úgy szü­le­tünk, hogy azon­nal különb­sé­get tudunk tenni való­ság, kép­ze­let, álmok és meg­tör­tént ese­mé­nyek között. Kis­is­ko­lás­kor előtt gya­korta meg­esi
2013-08-05 20:29:24
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Szent István, Endrődi Sándor, Nincs Cím, Szent Ist­ván­hoz, Szent Ist­ván-erek­lyék­kel, Me­ző­gaz­da­sá­gi Aka­dé­mi­án, Er­dé­lyi He­li­kon­ban, Áprily La­jos­hoz, Reményik Sán­dor­hoz, indiánokgyógyító tudománya, bűnös várost, eltűnt lélek, indiánok elképzelése, harag hangjai, ma­gán­hang­zók egy­ma­guk­ban, ha­tást ki­vál­tó, egész tes­tet, bu­da­pes­ti Danuvia, magyar megyék, vitatkozó táborok, magyar anyaföld, végtelen puszta, feltámadás tavaszi, nagy feladat, második magyar, eltűnt lélek­kel,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.