Belépés
menusgabor: Szent István ereklyéi
43-72 év kö­zé vagy a kül­ső és bel­ső var­rat­sza­ka­szok­ból ka­pott élet­ko­rok becs­lé­si ha­tár­ér­té­keit fe­lez­ve 51-60 év­re te­he­tő.

A ko­po­nya­da­rab annyi­ra ki­csi, hogy a nem meg­ha­tá­ro­zá­sá­hoz nem nyújt kel­lő tám­pon­tot. A csont vas­tag­sá­ga és a kül­ső fel­szín simasága sem fér­fi, sem női ha­lott­ra nem utal egyér­tel­műen.
2022-08-19 19:30:42
kirscha: Képek

2017-07-30 22:01:20
menusgabor: Bodnár Éva
il­lú­zió.

Vi­gyél ma­gad­dal ak­kor is,
ha sen­ki nem kí­ván­csi ar­ra,
mi­lyen volt ott küz­de­ni,
hol az ál­mo­kat már
nem szok­ták ér­te­ni!
2016-04-10 10:00:21
lenke1964: Ezeket a szavakat ne használd, ha sikeres akarsz lenni
lesz érvé­nyes. Ezt a beszél­ge­tő­part­ne­red is tudja, ha pedig magad­nak mon­dod, akkor a tudat­alat­tid is így fogja érzé­kelni.

2. MEGPRÓBÁLOM...
Vagy pró­báld, vagy csi­náld, ahogy Yoda Mes­ter mondja a Csil­la­gok hábo­rú­já­ban. Együtt nem megy a kettő. Aki azt mondja, hogy meg­pró­bálja, az eleve meg­adja magá­nak a fel­men­tést, hogy ha nem sike­rül.
2016-03-03 20:19:42
lenke1964: Gyógyító hangok
is.Az ál­la­tok­nál a han­ga­dás a kom­mu­ni­ká­ció esz­kö­ze, mi­nél fej­let­tebb az ál­lat­faj, an­nál dif­fe­ren­ciál­tab­ban: más a pár­hí­vás hang­ja, más az anya­ál­lat ki­csi­nye­it hí­vó je­le, más a ve­szély, a fé­le­lem ki­fe­je­zé­se. Az em­ber­nél is meg­van a han­ga­dás jel funk­ció­ja, hi­szen a le­g­ősibb és le­gel­ső ér­zé­ke­lés a han­gér­zé­ke­l
2015-09-21 09:09:07
scorpionsrose: AGATHA CHRISTIE: Mi virít a kertedben?
Hercule Poirot takaros kupacba rendezgette maga előtt aznapi postáját. Felcsippentett egy levelet a halmocska tetejéről és egy pillanatig a címzést tanulmányozta, azután akkurátusan felhasította á boríték hátulját egy kis papírvágókéssel, amelyet kifejezetten erre a célra rendszeresített a reggelizőasztalkán, végül kiemelte a tartalmát. Belül újabb boríték lapult
2014-10-20 10:39:39
ennmary: Idő­ke­ze­lés
elin­té­zet­len fel­ada­tok hal­mo­zó­dása a bur­nout elő­szo­bája. Egyre keve­sebb idő jut tény­le­ges pihe­nésre, és ami­kor az éjszaka köze­pén arra ria­dunk fel, hogy mit felej­tet­tünk el meg­csi­nálni előző nap, akkor érde­mes meg­állni egy pil­la­natra és átgon­dolni a vál­toz­ta­tás lehetőségét.

( A haté­kony idő­ke­ze­lésről egy korábbi cik­künk­ben olvas­hatsz
2013-09-12 07:23:23
ennmary: Burnout! A kiégés megelőzhető!??
elin­té­zet­len fel­ada­tok hal­mo­zó­dása a bur­nout elő­szo­bája. Egyre keve­sebb idő jut tény­le­ges pihe­nésre, és ami­kor az éjszaka köze­pén arra ria­dunk fel, hogy mit felej­tet­tünk el meg­csi­nálni előző nap, akkor érde­mes meg­állni egy pil­la­natra és átgon­dolni a vál­toz­ta­tás lehetőségét.

( A haté­kony idő­ke­ze­lésről egy korábbi cik­künk­ben olvas­hatsz
2013-07-24 11:06:10
lambert: Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
hát­ra­fé­sült ha­ju­kat egy ág­ba fon­ják. Úgy tűnt, hogy min­den­ki nép­vi­se­let­ben van, nem lát­tam vá­ro­si­a­san öl­tö­zött em­bert. Töb­ben vol­tak me­zít­láb, de volt, aki­nek gu­mi­csiz­ma, tornacipő vagy nyá­ri la­pos sar­kú cipő volt a lá­bán.

A nők ün­nep­nap két­nyüs­tös, fe­ke­te, ap­ró, élé­re ál­lí­tott, vi­ze­sen le­ra­kott és na­pon szá­rí­tott, nyi­
2012-06-15 07:28:38
koalaszem: Csako Agikatol koszonom....
Ági
2012-05-04 22:46:34
nagyuska: T Elemér
le­ve­lek...
Po­gány ősz tör rám. Te­me­tek.
Szo­mo­rú fé­nyek szí­ve­men,
té­pett igé­im hir­de­tem.

Örö­mem mes­­sze buj­do­sik,
csak a fáj­da­lom kul­log itt.
Kö­kör­csin, ró­zsa, ibo­lya,
haj­ta­nám fe­jem - nincs ho­va.

Si­ral­mak há­za éle­tem,
ke­se­rű min­den éne­kem.
Fe­je­men tö­visko­ro­na,
vi­lá­gom ki­
2011-11-15 12:33:23
nagyuska: x
szusz­ra

meg­ta­nul­tam már hogy
az ör­dög­nek fe­les­le­ges ha­zud­ni ló­dí­ta­ni se kell
se mézes-mázoskodni se szé­pí­te­ni anél­kül is vi­gyáz­nak
rám a bi­zser­ge­tő egye­dül­lé­tek csin­ta­lan gon­do­la­tai

ho­gyan szét­po­tyog­hat men­­nyi­re egy­ügyű­vé vál­hat
az em­ber egy ül­tő he­lyé­ben azt sem tud­ja egy­sze­ri­ben
mi vo
2011-07-15 20:42:17
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Szent István, Bodnár Éva, AGATHA CHRISTIE, Szentimrei Judit, Csako Agikatol, Yoda Mes­ter, Hercule Poirot, kiégés megelőzhető, ko­po­nya­da­rab annyi­ra, csont vas­tag­sá­ga, kül­ső fel­szín, eleve meg­adja, kom­mu­ni­ká­ció esz­kö­ze, pár­hí­vás hang­ja, anya­ál­lat ki­csi­nye­it, fé­le­lem ki­fe­je­zé­se, halmocska tetejéről, címzést tanulmányozta, célra rendszeresített, bur­nout elő­szo­bája, éjszaka köze­pén, vál­toz­ta­tás lehetőségét, haté­kony idő­ke­ze­lésről, korábbi cik­künk­ben, ág­ba fon­ják, fáj­da­lom kul­log,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.