Belépés
menusgabor: Händel: Vízi zene
SlidePlayer

Händel: Vízi zene Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Zsolt. 29.3

Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket ren
2022-09-22 20:30:38
menusgabor: Szent István ereklyéi
nem­csak val­lá­si, ha­nem nem­ze­ti tar­ta­lom is kap­cso­ló­dik hoz­zá­juk. A Szent Ist­ván-erek­lyék­kel kap­cso­lat­ban azon­ban mind a mai na­pig sok a rej­tély, no­ha több tu­do­mány­te­rü­let szá­mos ku­ta­tó­ja ke­re­si a vá­laszt a nyi­tott kér­dé­sek­re.

El­ső ki­rá­lyunk erek­lyéi kö­zül a Szent Jobb a legis­mer­tebb, ám ezen­kí­vül is szá­mos Szent Ist­ván­
2022-08-19 19:30:42
aranyoslila: Elmennék messzire...
hol
Csend honol a szívekben.
Ahol csak a madarak énekét hallhatom,
Sűrű lombok zizegő színpompáját láthatom,
S a csobogó vízesést csodálom.

Békét, csendet vágyó képzeletem
Már repít is a végtelenben,
Ahol simogató szellőszárnyon
Egy angyalt látni vágyom.

De jó is lenne repülni hozzád,
Látni szép orcád, a kezem megfognád
2018-05-23 20:01:20
magdus39: herbert-fam@tvn.hu
2016-07-23 10:39:58
lenke1964: Gyógyító hangok
in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.Az ál­la­tok­nál a han­ga­dás a kom­mu­ni­ká­ció esz­kö­ze, mi­nél fej­let­tebb az ál­lat­faj, an­nál dif­fe­ren­ciál­tab­ban: más a pár­hí­vás hang­ja, más az anya­ál­lat ki­csi­nye­it hí­vó je­le, más a ve­szély, a fé­le­lem ki­fe­je­zé­se. Az em­ber­nél is
2015-09-21 09:09:07
eniko1952: Nincs Cím
gyak­ran szól­nak 20. szá­za­di re­gé­nyek. Kis­sé na­iv, kis­sé el­ké­nyez­te­tett, de ke­gyet­le­nül ön­elem­ző, sze­re­tet­re mél­tó fi­gu­ra, akit szél­ső­sé­ges hely­ze­tek­be so­dor az élet. Ízig-vé­rig ,,nor­má­lis" em­ber, mi­köz­ben a sors, ame­lyet át kell él­nie, ko­ránt­sem nor­má­lis. Ez le­he­tő­vé te­szi, hogy na­gyon erő­sen ,,olvasóközeli" pe
2015-07-19 15:21:12
akiram45: Mi lesz a kórházi betegekkel ápolók nélkül?

Az egészségügyi szakdolgozók 70 százaléka a garantált bérminimumból él, miközben ápolást segítő eszközök nélkül, nehéz fizikai munkát végez a betegágy mellett. Az utánpótlás rendkívül kritikus, életpályamodell nélku&#
2015-03-23 08:32:07
tnemarika: barátoknak
2014-09-20 15:58:33
kannalidia: Kiss Tamás Esteledik
visszatalál magához.

Aki szeret, féltsen, ha önmagát
is éri tőre, mely társába vág
a szív eréig, a halálosig.-

De van érzés, mely nem keres csatát,
becsület, mely úgy védi igazát,
hogy hallgat, mint az éj s elbújdosik.|
2014-04-03 17:52:28
pircsi09: Halottainkra emlékezve!
feledett,
Kihűlt kezű árusok nyújtják a csokrok',
Százfajta mécses s fenyőkoszorú.

Elindulsz a sárban, hol éve, hogy jártál,
Az lesz a sír, mit a gaz beborít!
Letéve virágod, a ringó világnál
Szólítod őket, kik lent nyugszanak,

Hiába is kérded, miért nem felelnek,
Könnyeid fátylán egy név imbolyog.
Felrémlik az emlék a végső
2012-11-02 16:16:38
lambert: Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
ép­pen ki­lé­pett. A fér­fi le­ült, én foly­tat­tam a mun­ká­mat, nem törődtünk egy­más­sal. Pár perc múl­va meg­jött Berzi Jós­ka, és ők ott csen­de­sen be­szél­get­tek az író­asz­tal mel­lett. Egy­szer oda­jön hoz­zám a ma­gas is­me­ret­len és meg­kér­di, hogy a mold­vai csán­gó kö­tet­be én is ír­tam-e? Én azt vá­la­szol­tam, hogy dr. Kós Ká­rollyal és Nagy Jenővel együtt gyűj­
2012-06-15 07:28:38
koalaszem: Csako Agikatol koszonom....

Kedves Barátnőm/Barátom!Nagyon kellemes tavaszi hétvégét kívánok! Köszönöm szépen az eddigi látogatásokat!Sajnos beláthatatlan ideig nem tudok jönni, mivel gerincsérvem van és sokat kell pihennem, így előre is nagyon kellemes Húsvéti ünnepeket is kívánok sok szeretettel: Ági
2012-04-03 04:06:48
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Szent István, Nincs Cím, Kiss Tamás Esteledik, Szentimrei Judit, Csako Agikatol, Szent Ist­ván-erek­lyék­kel, Szent Jobb, Szent Ist­ván­, Berzi Jós­ka, Nagy Jenővel, Kedves Barátnőm, kórházi betegekkel, vizek fölött, dicsőség Istene, nagy vizek, nyi­tott kér­dé­sek­re, madarak énekét, csobogó vízesést, angyalt látni, kezem megfognád, kom­mu­ni­ká­ció esz­kö­ze, pár­hí­vás hang­ja, anya­ál­lat ki­csi­nye­it, fé­le­lem ki­fe­je­zé­se, garantált bérminimumból, betegágy mellett,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.